Algemene voorwaarden  

Artikel 1: 
Door het louter geven van een opdracht aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna bedongen verkoopsvoorwaarden.  Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door AVW GROUP te verrichten diensten en leveringen.

Afwijkende bedingen op bestelbons van de klant worden door hem/haar uitdrukkelijk als niet-geldend erkend.  Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van AVW GROUP.

Feitelijke afwijkende gedragingen door AVW GROUP gesteld of geduld, zelfs bij herhaling, rechtigen de klant niet zich daarop te beroepen en zijn in zijnen hoofde geen verworven recht.

Artikel 2: 
Onze prijsaanbiedingen zijn slechts geldig indien zij binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk worden aanvaard, behoudens andersluidende vermelding op de offerte van AVW GROUP.  Meerwerken worden gefactureerd aan de prijs van de dag.

Artikel 3: 
In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behoudt AVW GROUP haar het recht voor opdrachten, zelfs voorafgaandelijk door AVW GROUP aanvaard, niet uit te voeren of, voorafgaand de uitvoering, een waarborgsom te eisen, specifiek ten gunste van AVW GROUP geconsigneerd, voldoende om de uitvoeringsprijs te dekken.

Artikel 4:
De verkochte goederen blijven eigendom van AVWGROUP zolang de koopsom niet integraal is voldaan.  De koper erkent ondubbelzinnig dit BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD te aanvaarden en in voorkomend geval (beslag, faling, enz.) derden daarvan op de hoogte te brengen.

Artikel 5: 
Uitvoeringsdata worden door AVW GROUP steeds, en louter, ter inlichting verstrekt aan de klant.  Geen enkele vertraging in de uitvoering kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst ten nadele van AVW GROUP, noch tot schadevergoeding.

Artikel 6: 
Alle klachten omtrent de non-conformiteit van uitgevoerde werken en facturen, dienen AVW GROUP te bereiken binnen de acht dagen, te rekenen vanaf de uitvoering der werken/verzending van de factuur. Elke klacht buiten deze termijn gesteld, is onontvankelijk.  Alle klachten dienen met een aangetekend schrijven te worden geformuleerd.

Artikel 7: 
De betaling van de factuur dient tegen de overeengekomen vervaldag op de zetel van AVW GROUP te geschieden.  Indien er geen vervaldag werd gestipuleerd, dan geldt de factuurdatum als vervaldag.  Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidintrest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis, berekend vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom inclusief BTW.

Artikel 8: 
Ingeval van enige welkdanige wanprestatie van de kant van de koper, inclusief wanbetaling (niet- of niet-tijdige betaling), is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 50.00 EUR en een maximum van 2’975.00 EUR.

Artikel 9: 
Door het louter feit van het onbetaald zijn van één factuur, één maand na haar vervaldag, behoudt AVW GROUP haar het recht voor de uitvoering der werken van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, te schorsen en dit tot de algehele betaling van alle opeisbare bedragen, onverminderd de toepassing van artikel 7 en 8 van deze algemene voorwaarden.

De klant kan deze schorsing niet aanwenden om de niet-betaling van facturen te rechtvaardigen en deze schorsing kan evenmin aanleiding geven tot enige schadevergoeding ten gunste van de klant.

Artikel 10: 
Indien de klant, zonder enige opgave van reden, de overeenkomst annuleert, hetgeen sowieso per aangetekend schrijven aan AVW GROUP dient te geschieden, is AVW GROUP gerechtigd op een verbrekingsvergoeding van 30% van het totaalbedrag (zijnde de totaalprijs van de bestelling).

Artikel 11: 
Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar AVW GROUP gevestigd is, behoudens indien zij verkiest de regelen van het gemeen recht toe te passen.  In ieder geval zal de klant in voorkomend geval AVW GROUP dienen te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar AVW GROUP gevestigd is.
 

 


AVW-Group   |    Groenstraat 2   |   8020 Ruddervoorde   I   Tel BEL +32 (0) 474 045 887